LPG

4 รายการ
เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ถ้าหากเราจะตรวจแก๊สไม่ว่าจะเป็น NGV/LPG/ตรอ. ทั้งที เราจำเป็นต้องมีเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมเอกสาร และรายละเอียดต่างที่คุณอาจต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะตรวจแก๊ส NGV / LPG / ตรอ.
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้
1. เล่มทะเบียนรถสีฟ้า (ถ้าไม่มีให้เตรียมสำเนาล่าสุดของรายการจดทะเบียน) 2. รถที่ใช้ตรวจสภาพรถ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์