LPG

4 รายการ
1. เล่มทะเบียนรถสีฟ้า (ถ้าไม่มีให้เตรียมสำเนาล่าสุดของรายการจดทะเบียน) 2. รถที่ใช้ตรวจสภาพรถ
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าถังแก๊สติดรถยนต์ที่ใช้อยู่มีอายุเท่าไหร่ ? การตรวจสภาพรถใช้แก๊สจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบํารุงรักษาและการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์