ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

8 รายการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง? ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต / ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
หมวด 2 สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ข้อ 1 การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
หลักเกณฑ์ที่ 1 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์