ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

4 รายการ
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
หลักเกณฑ์ที่ 1 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์