ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

9 รายการ
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนไว้ในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ใช้เป็นสถานที่
หมวด 4 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ส่วนที่ 1 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
หมวด4 สถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3 ส่วนที่ 1 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
หมวด 2 สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ข้อ 1 การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์