ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

6 รายการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ ได้ระบุไว้ว่า
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้
หลักเกณฑ์ที่ 1 : หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง? ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต / ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์