สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?

ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต / ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)

มีเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า แก๊สที่เราเห็นกันทั่วไปเค้ามีการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวกันอย่างไร และก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภทมีลักษณะอะไรบ้าง ?

คำว่าสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นยังรวมไปถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งอยู่ในใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ใช้ โดยเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่!ไม่รวมถึงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

โดยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 : สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ “เพื่อการใช้เอง” มี 3 ลักษณะ คือ

- ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวฟุงต้ม ที่มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร

- ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร

- สถานที่ใช้ซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไป

ประเภทที่ 2 : ร้านจำหน่าย ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวฟุงต้มไว้เพื่อการจำหน่ายมี 2 ลักษณะ คือ

- มีปริมาณเกิน 150 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
- มีปริมาณเกิน 500 ลิตรขึ้นไป

ประเภทที่ 3 : ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้หรือร้านจำหน่ายมี 2 ลักษณะ คือ

- มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
- มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป

ที่มา : สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์