ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

134 รายการ
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนไว้ในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ใช้เป็นสถานที่
รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ได้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
เตรียมอุปกรณ์การทำสอบความแข็ง 1. เตรียมเครื่องมือสำหรับขั้นตอน โดยจะใช้ทดสอบความแข็ง “Procep-Equotip 540, 550 UCI” หรือเทียบเท่า
การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่อง ในชิ้นงานที่เปิดถึงผิว ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด เช่น แก้ว พลาสติก เซรามิค โลหะ อโลหะ
อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในงานอุตสหกรรมเพื่อให้การใช้งานหม้อน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์