ต่ออายุประจำปี

ต่ออายุประจำปี

3 รายการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ ได้ระบุไว้ว่า
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์