การทดสอบ

การทดสอบ

6 รายการ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้
หลักเกณฑ์ที่ 1 : หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นประเภท ก หรือ ข ต้องมีการควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงจัดให้มีระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
อ้างอิงจากประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบํารุงรักษาและการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ
ทำความรู้จัก 'การทดสอบและการตรวจสอบ' ซึ่งการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยวิธีการ 2 หลัก คือ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์