ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต / ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)


หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินครบวาระ มีอะไรบ้าง?

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม โดยคำว่า “ครบวาระ” ในที่นี้มีความหมายว่า ได้ผ่านการทดสอบ และต้องตรวจสอบครบทุกๆ 5 - 6 ปี นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด ในกรณีของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งข้อหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบแบบเหนือพื้นดินครบวาระ เป็นหลักเกณฑ์ที่ 2 ประกอบไปด้วยดังนี้

1. ตรวจสอบขนาดของถัง

2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (Visual Examination)

3. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (Visual Examination)

4. ตรวจสอบความหนาของถัง

5. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Examination)
: หรือวิธีสารแทรกซึม (Liquid penetrant examination) ยกเว้นสำหรับถังไม่มีช่องคนลอด (Manhole)
.
6. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Examination)
: หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถทาการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได้ ให้ทาการทดสอบ ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Examination) โดยเทคนิค “Phased array ultrasonic Examination” หรือวิธี “Time of flight diffraction” ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (Computer based data acquisition and data analysis ability)

*นอกเหนือจากวิธีข้างต้น ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME กำหนดให้ใช้ทดแทนได้ หากจะนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในแต่ละกรณีก่อนดำเนินการ*

7. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (Hydrostatic Test) ตามมาตรฐานการออกแบบ

8. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic particle Examination)
: หรือวิธีสารแทรกซึม (Liquid penetrant Examination) หรือการทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน (Eddy current Examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current field measurement technique) *ยกเว้นสำหรับถังหุ้มฉนวน*

9. ตรวจสอบความแข็งแรงของขาถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (Visual Examination)

10. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

อ้างอิงข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและออกใบอนุญาติหากคุณสนใจทาง REC เรามีบริการ ตรวจและต่ออายุใบอนุญาต / ทดสอบประจำปี สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) #ส่งภาพหน้างานมาให้ประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้🔍

—--------------------------------
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888 ต่อ 205 , 206
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
website : www.recndt.com
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์