เจ้าของกิจการควรรู้ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ “ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” มีอะไรบ้าง

เจ้าของกิจการควรรู้ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ “ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” มีอะไรบ้าง
เจ้าของกิจการควรรู้! ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ "ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว" มีอะไรบ้าง ?

อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ เพราะเรื่องความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่มิอาจเพิกเฉยได้เลย ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าในเรื่องของ “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560” มีการกล่าวถึงข้อกำหนดที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด 1 เครื่องหมายอันตรายสำหรับกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เครื่องหมายอันตรายให้เป็นตามแบบเครื่องหมายอันตรายที่กำหนดไว้

หมวด 2 ข้อความที่แสดงถึงกำหนดการทดสอบตามวาระหรือวันครบอายุการใช้งานของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ให้ใช้ข้อความเป็นอย่างน้อยว่า “ถังหมดอายุ [ปีที่ครบวาระทดสอบ]” แสดงถึงกำหนดการทดสอบตามวาระและวันครบอายุการใช้งานของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

หมวด 3 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือครบวาระ

หมวด 4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุดของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ในหมวดนี้ “ถังหมดวาระ” หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ผ่านการทดสอบตรวจสอบครบทุกๆ 5 ปี หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุกๆ 6 ปี นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด

- วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าระยะเวลาเกิน 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ทดสอบจริงเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด

- กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าระยะเวลาเกิน 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ทดสอบจริงเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด

- กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ระบุในหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด

- กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ล่าช้าหลังวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ระบุในหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด

ทางที่ดีควรมีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงในการตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยตามข้อกำหนดจึงเป็นเรื่องดีที่สุดสำหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งทาง REC ของเรามีบริการ “ตรวจและต่ออายุใบอนุญาตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)” หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างโพสต์นี้ได้เลย

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ (อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์