NDT

18 รายการ
กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน หมวด3 หมวด 3 การสร้างและการตรวจสอบการสร้าง
รังสีแมมามักใช้ในงานสนามในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา พกพาง่าย รังสีเอกซ์มักใช้ในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตหลอดรังสีเอกซ์ ในปัจจุบันสามารถทำให้มีน้ำหนักเบาขึ้น จึงเริ่มมีการใช้เครื่องรังสีเอกซ์ในงานสนามมากขึ้น
น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมต้องมีสมบัติประจำตัว คือ “มีแรงตึงผิวต่ำ (Low Surface Energy)” แทรกตัวได้สูง และมีความหนืดที่เหมาะสมและมีความสามารถทำให้ผิวเปียกได้ดี...
คำศัพท์สำคัญของการตรวจสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย #NDT #nondestructivetesting 1. Imperfection = ความไม่สมบูรณ์ เป็นความผิดปกติใดๆ ที่เปลี่ยนไปจากสภาวะ หรือเงื่อนไขเดิมของวัสดุหรือชิ้นงาน ในลักษณะเชิงปริมาณนั่นเอง....
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์