หลักเกณฑ์ที่ 4 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ที่ 4 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 4 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบ
ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวาระ

1. ตรวจสอบขนาดของถัง

2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (Visual Examination)

3. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีแก้พินิจด้วยสายตา (Visual Examination)

4. ตรวจสอบความหนาของถัง

5. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination) และวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination)

6. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ทำการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ครบวาระครั้งแรก

หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถทำการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได้ ให้ทำการทดสอบด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination หรือวิธี Time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data acquisition and data analysis ability)

แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME กำหนดให้ใช้ทดแทนได้ หากจะนำมาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดำเนินการ

7. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมารฐานการออกแบบ

8. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current field measurement technique)

9. จัดทำรายงานการทดสอบและตรวจสอบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์