Hydrostatic Test

Hydrostatic Test

3 รายการ
“การทดสอบความดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test)” หรือ “ภาชนะรับแรงดัน” โดยใช้ ‘น้ำ’ ในกระบวนการอัดแรงดันเพื่อทดสอบ มักจะทำการทดสอบในถัง ท่อ ภาชนะรับแรงดัน เช่น Boiler, Pressure, Piping, ถังรับแรงดันทั่วไป, ถังเก็บบรรจุก๊าซ, ถังแอมโมเนีย, ถังก๊าซ LPG, ถัง NGV เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์