รวมชนิดจุกบกพร่องในงานเชื่อม ที่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้

รวมชนิดจุกบกพร่องในงานเชื่อม ที่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้รวมชนิดจุกบกพร่องในงานเชื่อม ที่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้

ทำความรู้จัก “การตรวจสอบด้วยสายตา”
(Visual Examination : VT)

เป็นการตรวจสอบโดยใช้สายตาตรวจสอบภายนอกชิ้นงานโดยตรง หรืออาจมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบ ประมวลผล โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือทำลายชิ้นงาน

หลักการตรวจสอบมีอะไรบ้าง?

1. การตรวจสอบด้วยสายตาโดยตรง (Direct Visual Examination)

2. การตรวจสอบด้วยสายตาโดยอ้อม (Remote Visual Examination)

3. การตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้แสงสว่างช่วย (Translucent Visual Examination)


การตรวจสอบด้วยสายตาต้องใช้เครื่องมืออะไร?

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ขยายภาพ (Magnifying Devices)

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting Devices)

3. เครื่องมือและอุปกรณ์วัดขนาด (Measuring Devices)

4. เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Record – Keeping Devices)

5. เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆ (Miscellaneous Devices)


ชนิดจุดบกพร่องที่ข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆได้ให้การยอมรับในการตรวจสอบสายตา จะมีชนิดดังต่อไปนี้

1. รอยร้าว (Cracks)

2. การกัดขอบ (Undercut)

3. พอกเกย (Overlap)

4. ฟองอากาศและสแลกฝังใน (Exposed Porosity and Slag Inclusions)

5. รูปร่างแนวเชื่อมที่ไม่ผ่านการยอมรับ (Unacceptable Weld Profile)


ที่มา : ASME Code Secrion V, Article V, T – 952, T – 953, T – 954
:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์