ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

4 รายการ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้....
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์