การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามหลักเกณฑ์ที่ 2

การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามหลักเกณฑ์ที่ 2
การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามหลักเกณฑ์ที่ 2

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบํารุงรักษาและการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ให้ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบและตรวจสอบถัง ด้วยกรรมวิธีที่ไม่ทําลายสภาพเดิม ตามมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII หรือมาตรฐาน API 620 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ
หลักเกณฑ์ที่ 2 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินครบวาระ
การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามหลักเกณฑ์ที่ 2
1. ตรวจสอบข้อมูลของถัง โดยดูจาก Name plate
2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
3. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
4. ตรวจสอบความหนาของถัง
5. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในและภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination)
6. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ ทำการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ครบวาระครั้งแรก
7. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ(ขึ้นแรงดันที่ 1.5 เท่า ของความดันออกแบบ)
8. ตรวจสอบความแข็งแรงของขาถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
9. ตรวจสอบหารอยรั่วซึมที่ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์
10. ตรวจสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Safety Valve) จะต้องทำงานที่ความดันระหว่าง 250 – 275 psi และจะต้องหยุดทำงานที่ความดัน 200 psi โดยใช้ Nitrogen เป็นตัวทดสอบ
11. ตรวจสอบ Gas Detector ต้องมีเสียงสัญญาณเตือน เมื่อตรวจจับพบการรั่วของก๊าซ
12. ตรวจสอบและทดสอบ Emergency shut off valve
13. ตรวจค่าความต้านของสายดิน ของถังและจุดจ่ายก๊าซ
14. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
15. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์