ทำไมต้องขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน

ทำไมต้องขอใบอนุญาตตั้งโรงงานทำไมต้องขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน


เพราะโรงงานอุตสหกรรม คือ อาคาร สถานที่ที่มียานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน 50 คนขึ้นไปในการผลิต ประกอบ , บรรจุ , ซ่อม/ซ่อมบำรุง , ทดสอบ, ปรับปรุง ,แปรสภาพ ,ลำเลียง ,เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้สถานที่เพื่อตั้งเป็นโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมนั่นเอง

รวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ การขออนุญาตตั้งโรงงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยประเภทโรงงานที่ต้องทำการแจ้งประกอบกิจการหรือขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คือ “โรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดตั้ง 50 แรงม้า หรือ “คนงาน 50 คนขึ้นไป” ซึ่งต้องดำเนินตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้เท่านั้น

โรงงานที่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานมีทั้งหมด 3 ประเภท 🏭

โรงงานจำพวกที่ 1

จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าของเครื่องจักรหรือจำนวนคนงาน แต่จะขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงาน ซึ่งได้แก่ โรงงานการฟักไข่โดยใช้ตู้อบทุกขนาด, โรงงานทำน้ำตาลจากมะพร้าว, โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนังทุกขนาด, โรงงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า, โรงงานล้างรถยนต์, โรงงานซ่อมนาฬิกาหรือเครื่องประดับ โรงงานประดับตกแต่งด้วยแก้ว มุก กระจก ทอง หรืออัญมณี กำหนดให้โรงงานที่กล่าวไปเบื้องต้นเป็นโรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ที่มีเครื่องจักรขนาดมากกว่า 50 แรงม้า แต่ไม่เกิน 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 75 คน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานด้วย

โรงงานจำพวกที่ 3

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ที่มีเครื่องจักรขนาดมากกว่า 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับจะเรียกว่าใบ ร.ง. 4 แต่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีโรงงานหลายประเภทด้วยกันที่ถูกจำแนกเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ขึ้นอยู่กับแรงม้า หรือจำนวนคนงาน เช่น โรงงานเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชและสัตว์ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานฟอกย้อมสี เป็นต้น

เงื่อนไขการขออนุญาตตั้งโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีอะไรบ้าง

- โรงงานจำพวกที่ 2 ก่อนดำเนินกิจการไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มดำเนินงานประกอบกิจการ เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเสียก่อน
- สำหรับโรงงานจำพวกที่ 3 จะต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับเรียกว่า “ร.ง. 4” ซึ่ง ร.ง.4 คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) คือ ใบอนุญาตที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้สำหรับโรงงาน ประเภทที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานได้ โดยเป็นโรงงานที่มี เครื่องจักรมากกว่า 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน ใบปัจจุบัน พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 4 นั้นไม่มีหมดอายุ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการต่ออายุของใบ ร.ง. 4 แต่ยังคงต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีตามกำลังแรงม้าที่ใช้

📁 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : proindsolutions

☎️ : ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
🚘 : งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์