ประเภทของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ?

ประเภทของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ?
ประเภทของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ?

ประเภทของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ซึ่งรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฏกระทรวงแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ (มาตรา 17 (1)) โดยไม่ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด (ร้านจำหน่ายรายย่อย) ดังนี้

- สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน 40 ลิตร
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน 227 ลิตร
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร

ประเภทที่ 2 : กิจการที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ (มาตรา 17 (2)) ประกอบด้วย 4 กิจการ ดังนี้
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค.ลักษณะที่ 1 (ปั๊มถังลอยริมถนน) ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่มีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บเหนือพื้นดิน
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน/ปั๊มหยอดเหรียญ) ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อยไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เป็นภาชนะเหล็กมีปริมาตรความจุไม่เกิน 227 ลิตร หรือภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ประเภทน้ำมันหล่อลื่นมีปริมาตรความจุเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 227 ลิตร
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ ชนิดไวไฟมาก (ห้ามเก็บ) และ ชนิดไวไฟน้อย (เก็บได้ไม่เกิน 10,000 ลิตร)

ประเภทที่ 3 : กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ เช่น
- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 3 (โรงงานขนาดใหญ่) ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ ชนิดไวไฟมาก (เก็บได้เกิน 454 ลิตร) และ ชนิดไวไฟน้อย (เก็บได้เกิน 15,000 ลิตร)
- คลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมี ชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกชนิด เกิน 500,000 ลิตร
- สถานีบริการน้ำมันประเภท ก. (ติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวง ที่กว้างมากกว่า 10-12 เมตร)
- สถานีบริการน้ำมันประเภท ข. (ติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวง ที่กว้างน้อยกว่า 10-12 เมตร)
- สถานีบริการน้ำมันประเภท ค. ลักษณะที่ 2 ดังนี้ ชนิดไวไฟมาก : เก็บได้ไม่เกิน 5,000 ลิตร (ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน) และ ชนิดไวไฟน้อย : เก็บได้เกิน 10,000 ลิตร (ถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดิน)

หากสนใจในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทาง REC ของเรามีบริการขอใบอนุญาตใหม่สถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะ และยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่คอยให้บริการคุณถึงที่ หากสนใจสามารถติดต่อตามที่อยู่ตามด้านล่างนี้ได้เลย 👇

—--------------------------------
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
website : www.recndt.com
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์