REC

3 รายการ
มอก.17020 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถของหน่วยงานที่เป็นกลางที่ดำเนินการตรวจ ซึ่งเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจของสากล คือ ISO/IEC 17020
1. PQR (Procedure Qualification Record) คือ เอกสารรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดงานเชื่อมของชิ้นงานทดสอบ เช่น ชนิดรอยต่อ ข้อกำหนดต่างๆ เทคนิคงานเชื่อม เมื่อนำไปเชื่อมในชิ้นงานทดสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกลว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ลูกค้าออกแบบไว้ (Design) หรือไม่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์