Probe

1 รายการ
การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (Phased Array Ultrasonic Testing) คือ การตรวจหารอยแตกร้าวในท่อ ตรวจสอบงานเชื่อม รวมไปถึงวัดความหนา และการสึกกร่อน โดยใช้วิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์