Phased Array Ultrasonic Testing

Phased Array Ultrasonic Testing

2 รายการ
การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม โดยไม่ทำลายแนวเชื่อมนั้นๆ และยังคงใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัย โดยมีอยู่ทั้งหมด 5 วิธี และแต่ละวิธีจะมีจุดเด่น - ด้อย ต่างกัน ดังนี้..
การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (Phased Array Ultrasonic Testing) คือ การตรวจหารอยแตกร้าวในท่อ ตรวจสอบงานเชื่อม รวมไปถึงวัดความหนา และการสึกกร่อน โดยใช้วิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์