MT

2 รายการ
ทำความรู้จัก ‘สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าสลับ และกระแสตรง’ หลังการตรวจสอบโดยใช้กระแสไฟสลับหรือกระแสตรงจากแบตเตอรี่ต้องกำจัดแม่เหล็กตกค้างออกให้ หมด กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กแยกออกได้ดังนี้
การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม โดยไม่ทำลายแนวเชื่อมนั้นๆ และยังคงใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัย โดยมีอยู่ทั้งหมด 5 วิธี และแต่ละวิธีจะมีจุดเด่น - ด้อย ต่างกัน ดังนี้..
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์