IEC

1 รายการ
มอก.17020 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถของหน่วยงานที่เป็นกลางที่ดำเนินการตรวจ ซึ่งเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจของสากล คือ ISO/IEC 17020
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์