โรงงาน

โรงงาน

4 รายการ
1. ขนาดของโรงงานรวมถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือกระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าในโรงงาน ส่งผลต่อไปยังการลงทุนในอุปกรณ์ และ
1. กรณีโรงงานจำพวกที่ 2 หากผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โรงงานคือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน 50 คนขึ้นไป สำหรับ ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์