รู้หรือไม่ ชั้นตอนการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิวมีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ ชั้นตอนการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิวมีอะไรบ้าง?รู้หรือไม่ ชั้นตอนการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิวมีอะไรบ้าง?


การทดสอบหารอบรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector/Pin Hole Test) เป็นการตรวจสอบเพื่อหารอยรั่วหรือความไม่สมบูรณ์ของการทาสี เคลือบผิวเทป ฯลฯ บนชิ้นงานต่างๆ โดยทำการตรวจความสมบูรณ์ของการเคลือบวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำที่เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นผลทำให้น้ำและความชื้นซึมผ่านผิวเคลือบนั้นและเกิดสนิมได้

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่องจ่ายไฟสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
- สาย และ Probe
- ด้ามจับ
- สายดิน Ground Wire
- ถุงมือกันไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง ?

1. ผิวเคลือบที่จะทำการตรวจสอบ ต้องมีความแห้งและสะอาด

2. นำสายดินมาเสียบเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นให้นำอีกด้านหนึ่งของสายที่เป็นลักษณะคล้ายคีมไปคีบที่บริเวณ

3. นำของ Probe เสียบเข้ากับขั้วบวกของเครื่องจ่ายไฟสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

4. ตรวจสอบความหนาของวัสดุที่เคลือบผิว เพื่อไปคำนวณหาแรงดันที่ใช้ในการตรวจสอบ

5. เปิดเครื่องจ่ายไฟสร้างแรงดันกระแสตรง จากนั้นหมุนปุ่มเร่งดันไฟฟ้าให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทีละ 5 kV

6. เมื่อปรับแรงดับไฟฟ้าจนได้ค่าที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ให้นำ Probe ไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นตัวนำไฟฟ้า จากนั้นสังเกตว่ามีประกายไฟที่หัวโพรบและมีเสียงดังที่เครื่อง

7. นำหัว Probe ไปตรวจสอบบริเวณผิวเคลือบที่จะทำการตรวจสอบ จากนั้นเคลื่อน Probe ด้วยอัตราเร็ว 0.3 เมตร / วินาที (1 ฟุต / วินาที)

8. เมื่อทำกาตรวจสอบมีการพบว่ามีประกายไฟและมีเสียงดังที่เครื่อง แสดงว่าการตรวจสอบพบความไม่ต่อเนื่องที่ผิว ดังนั้นผู้ตรวจจะต้องบันทึกผลและทำการแจ้งกับลูกค้าให้ทำการซ่อมแซมผิวเคลือบให้เรียบร้อย

9. เมื่อลูกค้าทำการซ่อมแซมผิวเคลือบเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และถ้าทำการตรวจสอบซ้ำยังพบความไม่ต่อเนื่องอยู่ ให้ทำการซ่อมแซมผิวเคลือบจนกว่าการตรวจสอบจะไม่พบความไม่ต่อเนื่อง

10. ผู้ตรวจสอบบันทึกผลที่ได้จากการตรวจสอบ เป็นการตีความและตามเกณฑ์การยอมรับที่ลูกค้ากำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลตรวจสอบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

ข้อควรระวังในการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาเครื่อง

1. เครื่องจะต้องใช้งานและเก็บในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต

2. ทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้อง OFF และถอดสาย Adapter ที่ใช้ชาร์ตประจุไฟออกก่อนเสมอ

3. ทำความสะอาดเครื่องด้วยครีมทำความสะอาดที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อเครื่อง

4. ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติในพื้นที่เปียกชื้น หรือใกล้แหล่งที่มีสนามแม่เหล็กรบกวน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงขนาดใหญ่

5. ไม่ควรวัดงานที่ร้อนเกิน 40 องศาเซลเซียส

6. ห้ามฉีดหรือพ่นน้ำ ใส่ตัวเครื่อง หรือวางเครื่องทิ้งไว้ในที่เปียกชื้น

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์