หลักเกณฑ์ที่ 5 การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หลักเกณฑ์ที่ 5 การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลักเกณฑ์ที่ 5 การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน API 620 ครบวาระ

1. ตรวจสอบฐานรากถัง
1.2 ตรวจสอบระดับของฐานถังโดยรอบ
1.2 ตรวจสอบฐานถังโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
1.3 ตรวจสอบสมอยึดโยงตัวถังชั้นนอกกับฐานรากโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

2. ตรวจสอบพื้นถังชั้นนอก (ตรวจสอบจากภายนอกถัง)
2.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (Visual examination)
2.2 ตรวจสอบความหนาของพื้นถัง

3. ตรวจสอบผนังถังชั้นนอก (ตรวจสอบจากภายนอกถัง)
3.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
3.2 ตรวจสอบความหนาของผนังถังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
3.3 ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle
examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบ โดยวิธีกระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้า กระแสสลับ (alternating curent field measurement technique) ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
- แนวเชื่อมระหว่างตัวถังและพื้นถัง
- แนวเชื่อมแนวตั้งและแนวนอนทั้งหมดบนผนังถังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
- แนวเชื่อมอื่นๆของส่วนควบแผ่นรองเสริมต่างๆ ที่ยึดโยงกับตัวถัง (สุ่มตรวจประมาณ 10 %)

4. ตรวจสอบหลังคาถังชั้นนอก
4.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
4.2 ตรวจสอบความหนาของหลังคาถัง

5. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ
5.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
5.2 ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมของช่องเปิดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic
Particle examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบ โดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current field measurement technique)
5.3 ตรวจสอบความหนาของช่องเปิด

6. ตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆ ของถัง เช่น บันได แพลทฟอร์ม ตัวค้ำยัน โดยวิธีพินิจด้วยสายตา
(visual examination)

7. ตรวจสอบฉนวนกันความร้อนโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) และใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ
โดยถ่ายภาพความร้อน (thermo Scan) ที่ผนังถังชั้นนอก

8. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ > http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/648_0001.pdf...

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์