สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกี่ประเภท และมีลักษณะอะไรบ้าง?


สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนไว้ในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวมี 3 ประเภท

ประเภทที่1 สถานที่ใช้ ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้เพื่อการใช้เอง

มี 3 ลักษณะ
1. ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวฟุงต้ม ที่มีปริมาณเกิน 250 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
2. ใช้ก๊าซจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
3. สถานที่ใช้ซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณ 1,000 ลิตรขึ้นไป

ประเภทที่2 ร้านจำหน่าย ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวฟุงต้มไว้เพื่อการจำหน่าย

มี 2 ลักษณะ
1. มีปริมาณเกิน 150 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
2. มีปริมาณเกิน 500 ลิตรขึ้นไป

ประเภทที่3 ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้หรือร้านจำหน่าย

มี 2 ลักษณะ
1. มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร
2. มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตรขึ้นไป

ที่มา : สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์