หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีอะไรบ้าง?

หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีอะไรบ้าง?หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีอะไรบ้าง?


การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำนั้นมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมากมาย ส่วนใหญ่เพื่อเน้นไปที่การตรวจสภาพภายในของหม้อน้ำ เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลักเกณฑ์การตรวจ ดังนี้

1. เป็นหม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป หรือหม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจาก กระบวนการผลิต(Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิต โดยหากหม้อน้ำมีการหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

2. ต้องมีหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง การคำนวณ การสร้างหรือการประกอบ และผลตรวจการทดสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ASME , JIS , EN , ISO หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ

3. มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตรายสำหรับหม้อนำตามมาตรฐานสากลและมีหลักฐานการสอบเทียบ (Calibration) ตามระบบรับรองคุณภาพ

4. มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำป้อนและน้ำภายในหม้อน้ำ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยค่าตัวแปรความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (Electric conductivity) ต้องมีการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลแบบต่อเนื่อง

5. มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ โดยต้องมีการตรวจและรับรองความปลอดภัยครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 1 ปี และมีหนังสือความเห็นจากวิศวกรผู้ตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลา เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ

6. มีระบบควบคุมและบันทึกผลการทำงานของหม้อน้ำด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดันและอุณหภูมิของการใช้งาน ที่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขออนุญาต

7. มีแผนงานและรายงานการบำรุงรักษาหม้อน้ำเชิงป้องกัน ที่สรุปข้อบกพร่อง สาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ

8. มีแผนการฝึกอบรมทบทวนและการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ เกี่ยวกับ กฎหมายมาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

9. กรณีที่ยื่นขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำเกินกว่า 3 ปี ต้องมีการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining life assessment) ของหม้อน้ำตาม วิธีที่ได้รับมาตรฐานและโดยหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ (อายุการใช้งานที่เหลือต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ยื่นขอ)

10. หม้อน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ส่วนหม้อน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซหรือใช้ความร้อนจากก๊าซร้อนหรือความร้อนจากกระบวนการผลิต ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้าทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ที่มา : https://www.diw.go.th/manual/fac/27.pdf

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์