WPS ตามมาตรฐาน ASME SECTION IX คืออะไร?

WPS ตามมาตรฐาน ASME SECTION IX คืออะไร?
WPS ตามมาตรฐาน ASME SECTION IX คืออะไร?

Welding Procedure Specification (WPS) หมายถึงข้อกำหนดที่ผู้ออกแบบงานเชื่อมได้เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชื่อมแก่ช่าง และผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานเชื่อมปฏิบัติตาม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้งานเชื่อมมีคุณภาพที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ

โดยสิ่งที่ผู้ออกแบบกำหนดลงใน WPS เรียกได้ว่า “ตัวแปร (Variables)” ตามมาตรฐาน ASME SEC IX ซึ่งแบ่งตัวแปรออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ตัวแปรที่สำคัญ
2. ตัวแปรที่สำคัญเพิ่มเติม
3. ตัวแปรที่ไม่สำคัญ

การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ จะกำหนดความสำคัญตามชนิดของกระบวนการเชื่อม ละถ้าเป็นโลหะพิเศษที่ต้องการทดสอบหาค่าความเหนียว โดยการทดสอบแรงกระแทก ตัวแปรที่สำคัญเพิ่มเติมจะหลายเป็นตัวแปรที่สำคัญ และถ้าเป็นโลหะธรรมดา ไม่ต้องทดสอบแรงกระแทก ถือว่าตัวแปรนั้นไม่สำคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทั้ง 3 ประเภท เขียนลงใน WPS ต้องเขียนขึ้นใหม่เสมอ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่สำคัญ หรือตัวแปรเพิ่มเติมจะต้องทำการทดสอบ WPS ใหม่

ที่มา : http://inded.rmutsv.ac.th/Alumni/Alumni-54/Alumni-56-wps.pdf

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์