คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เพื่อต่ออายุประจำปี ?

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เพื่อต่ออายุประจำปี ?คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
เพื่อต่ออายุประจำปี ?


1. ตรวจสอบด้วยกรรมวิธีตรวจพินิจด้วยสายตา (visual inspection)

2. ตรวจสอบหารอยรั่วซึมที่ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ ที่ความดันใข้งาน

3. ตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัย
- กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Safety Valve) จะต้องทำงานที่ความดันระหว่าง 250 – 275 psi และจะต้องหยุดทำงานที่ความ 200 psi โดยใช้ Nitrogen เป็นตัวทดสอบ
- Gas Detector ต้องมีเสียงสัญญาณเตือน เมื่อตรวจจับพบการรั่วของก๊าซ
- อุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

4. ตรวจสอบและทดสอบ Emergency shut off valve

5. ตรวจค่าความต้านของสายดิน ของถังและจุดจ่ายก๊าซต้องไม่เกิน 5 โวล์ว

6. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์