ส่วนที่ 2 สถานที่ใช้ลักษณะที่ 3 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ส่วนที่ 2 สถานที่ใช้ลักษณะที่ 3 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ส่วนที่ 2 สถานที่ใช้ลักษณะที่ 3 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1. แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.1 แผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใช้ พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ภายในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

1.2 แผนผังบริเวณแสดงแนวเขตที่ดิน แนวเขตของสถานที่ใช้ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว หัวท่อรับและจ่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำ อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึง ทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ ทั้งนี้ แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 และต้องแสดงรายละเอียดและระยะห่างต่าง ๆ ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

1.3 แบบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. หัวท่อรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดและชนิดของท่อ และอุปกรณ์
ข. ฐานรองรับท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1.4 แบบระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. หัวท่อน้ำดับเพลิง ขนาดท่อ และอุปกรณ์
ข. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมระบุแรงดันและอัตราสูบน้ำ
ค. ฐานรองรับระบบท่อน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

1.5 แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟและรั้วโปร่ง ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. แปลนฐานราก รูปด้านและรูปตัด
ข. รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของกำแพงกันไฟ รั้วโปร่ง เสากันชนและประตูของรั้วโปร่ง

1.6 แผนผังระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย จากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา 7

1.7 รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว กำแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์