กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2562 #หมวดที่3

กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2562 #หมวดที่3
กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2562 #หมวดที่3

หมวด 3 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
ข้อ 1 แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี้

1. แผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใช้ พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ภายในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร

2. แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งการตั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวอุปกรณ์ดับเพลิง อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

3. แบบการวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์

4. ในกรณีที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องแสดงแผนผังระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา 7

ข้อ 2 การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียวเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง ต้องปฏิบัติตามที่กำหนด

ข้อ 3 การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ และการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปรกณ์ในสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา 7

ข้อ 4 บริเวณอันตราย ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานที่ใช้ลักษณะที่สอง ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา 7

ข้อ 5 เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง หรือผู้ประกอบกิจการควบคุม ยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 12 จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา 7

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 6 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ชนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อย 2 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถนำออกมาใช้ได้ง่าย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์