กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่การเก็บรักษาก๊าซปิโตเลียมเหลว

กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่การเก็บรักษาก๊าซปิโตเลียมเหลวหมวด 2 สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง


ข้อ 1 การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
2. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร
3. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุ ที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
4. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพื้นคอนกรีตเรียบ และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุ ชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก
5. ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน
6. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี
7. มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม เพื่อไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อน หรือล้ม
8. ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว หุงต้มได้สะดวก

ข้อ 2 การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 สถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อย 1 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถนําออกมาใช้ได้ง่าย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์