ผู้ประกอบการระวังโดนปรับ!? หากตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาต

ผู้ประกอบการระวังโดนปรับ!? หากตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาตผู้ประกอบการระวังโดนปรับ!? หากตั้งโรงงานโดยไม่ขออนุญาต


1. กรณีโรงงานจำพวกที่ 2
หากผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กรณีโรงงานจำพวกที่ 3
หากผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือตั้งโรงงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่มีคำสั่งหยุดประกอบกิจการหรือภายหลังที่มีคำสั่งประกอบโรงงาน จะต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และยังต้องถูกปรับรายวันอีก วันละ 5,000 บาท จนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือสั่งให้ระงับการกระทำ หรือให้กระทำใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ และต้องถูกปรับรายวัน วันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนเช่นกัน

ข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงาน

1 โรงงานจำพวกที่ 1, 2 และ 3 ห้ามตั้งในบริเวณบ้านจัดสรร อาคารชุด ห้องแถว และบ้านเพื่อการพักอาศัย

2 โรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณเขตติดต่อสาธารณสถาน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่หน่วยงานของรัฐ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะ 50 เมตร

3 โรงงานจำพวกที่ 3 ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณเขตติดต่อสาธารณสถาน ภายในระยะ 100 เมตร

นอกจากนั้น โรงงานทั้ง 3 จำพวก ควรตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และไม่ก่อให้เกิดเหตุอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

เช็กโรงงานจำพวกที่ 1 - 3 >> คลิ๊ก

ที่มา : https://bit.ly/39rxxNX
https://bit.ly/3hDVcPq
https://bit.ly/3tIpo0M
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์