อยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ ทำไงดี ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

อยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ ทำไงดี ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?
อยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ ทำไงดี ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันจะมีรูปแบบการได้มาของเลขทะเบียนใหม่อยู่ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาก่อน
2. สลับหมายเลขทะเบียนกันระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้วทั้งคู่


1. ขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาก่อน

ขั้นตอนที่ 1
“จองเลขทะเบียนใหม่”
กรณีรถที่จดทะเบียนในเขต กทม. สามารถเข้ารับการจองเลขทะเบียนหรือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยได้ที่ www.tabienrod.com

ส่วนรถที่จดทะเบียนในเขตต่างจังหวัด สามารถติดตั้งได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดของตนเองได้โดยตรง

ขั้นตอนที่ 2
“ดำเนินการสลับป้ายทะเบียน”
หลังจากที่เราได้รับสิทธิเลขทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถดำเนินการสลับป้ายทะเบียนด้วยตนเองได้ โดยที่ว่าเป็นการขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว โดยจะมีเงื่อนไขดำเนินการ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กรณีนำป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจองหรือประมูลมาดำเนินการด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
2. หลักฐานการได้มาของป้าย
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
5. บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
7. บัตรประชาชนเจ้าของรถ

2. การสลับหมายเลขทะเบียนระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนมาแล้ว

การสลับป้ายทะเบียนรถที่ผ่านการจดทะเบียนแล้ว รถทั้งสองคนจะต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน หากต้องการขอสลับป้ายทะเบียนต่างพื้นที่ต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นรายๆไป โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีเสียก่อน

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกดำเนินการ)
6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
7. แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียนคนละเขตพื้นที่)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : sanook

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์