การทดสอบ ถังเก็บ - จ่าย - ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การทดสอบ ถังเก็บ - จ่าย - ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวการทดสอบ ถังเก็บ - จ่าย - ขนส่ง 'ก๊าซปิโตรเลียมเหลว'

#หลักเกณฑ์ที่1

หลักเกณฑ์ที่ 1 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

เพิ่มเติมจากหมวด 1 และหมวด 2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2548580432111484&id=1690324131270456

1. ตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบ ผลิตหรือสร้างถัง พร้อมด้วยวิธีการคำนวณถัง

2. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้สร้างถังและกรรมวิธีการเชื่อม

3. ตรวจสอบขนาดของถัง

4. ตรวจสอบความหนาของถัง

5. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

6. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

7. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในและภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination)

8. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic exmination)

หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถทำการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได้ ให้ทำการทดสอบด้วยวิธีคลื่นความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data acquisition and data analysis ability)

แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME กำหนดให้ใช้ทดแทนได้ หากจะนำมาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดำเนินการ

9. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ

10. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

หมายเหตุ

ก. ในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์นี้ข้อ 1 และข้อ 2 ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกระเบียงปฏิบัติตามความเหมาะสม

ข. ในกรณีที่ทำการตรวจสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิดทรงกลม (spherical tank) ให้ทำการวัดค่าการทรุดตัวของขาถังทั้งก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก รวมทั้งระหว่างที่ทำการทดสอบเมื่อบรรจุน้ำได้ร้อยละห้าสิบ ร้อยละเจ็ดสิบห้า และร้อยละร้อย

ค. ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งออกแบบ ผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน API 620 ให้ทำการทดสอบและตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์นี้ข้อ 1 ถึงข้อ 9 ดังต่อไปนี้

ค.1 ทดสอบและตรวจสอบความต้านทานของวัสดุและรอยเชื่อม รวมทั้งบริเวณ heat affected zone ด้วยวิธีรับแรงกระแทก (impact test) ตามมาตรฐานออกแบบ

ค.2 ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมระหว่างพื้นถัง พร้อมแนวเชื่อมระหว่างพื้นถังและผนังถังด้วยวิธี vacuum box test
.
ค.3 ทดสอบและตรวจสอบถังชั้นนอก ด้วยวิธี pneumatic test พร้อมตรวจความแข็งแรงของ anchor bolt ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์