REC ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020:2012 Inspection Body (Type A)

REC ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020:2012 Inspection Body (Type A)
REC ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020:2012 Inspection Body (Type A)

มอก.17020 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถของหน่วยงานที่เป็นกลางที่ดำเนินการตรวจ ซึ่งเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันกับมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจของสากล คือ ISO/IEC 17020

หน่วยตรวจ (Inspection Body) หมายถึง หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจ

การตรวจ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการหรือโรงงาน และการพิจารณาความเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อกำหนดทั่วไป (บนพื้นฐานการตัดสินตามวิชาชีพ)

หน่วยตรวจ REC เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด สาขาระยอง ดำเนินการตรวจสอบแบบไม่ทำลายในฐานะหน่วยตรวจภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 17020:2012

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจ REC
- หน่วยตรวจทำหน้าที่ตรวจประเมินแทนหน่วยรับรอง
- หน่วยตรวจทำหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
- หน่วยตรวจทำหน้าที่ให้บริการการตรวจสอบในฐานะบุคคลที่สาม

การขอรับการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ REC
- เป็นข้อกำหนดของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล

ประเภทของหน่วยตรวจ REC
- เป็นหน่วยตรวจประเภท A
- โดยดำเนินการตรวจสอบแบบหน่วยตรวจสอบอิสระในฐานะบุคคลที่สาม
- จะจัดทำเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบที่มีผลการตรวจสอบรวมอยู่เท่านั้น

ขอบข่ายของกิจกรรมการตรวจของหน่วยตรวจ REC
- การทดสอบโดยสายตา (VT)
- การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (PT)
- การทดสอบโดยอนุภาคผงแม่เหล็ก (MT)
- การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (UT)
- การตรวจสอบความหนาโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (UTM)
- การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงแบบจัดเรียงเฟส (PAUT)
- การตรวจสอบโดยวิธีรังสี (RT)

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์