เจ้าของกิจการควรรู้! ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีอะไรบ้าง?

เจ้าของกิจการควรรู้! ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีอะไรบ้าง?

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด 1 เครื่องหมายอันตรายสำหรับกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว


ข้อ 2 เครื่องหมายอันตรายให้เป็นตามแบบเครื่องหมายอันตรายที่กำหนดไว้

    หมวด 2 ข้อความที่แสดงถึงกำหนดการทดสอบตามวาระหรือวันครบอายุการใช้งานของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม


ข้อ 3 ให้ใช้ข้อความเป็นอย่างน้อยว่า ถังหมดอายุ [ปีที่ครบวาระทดสอบ]” แสดงถึงกำหนดการทดสอบตามวาระและวันครบอายุการใช้งานของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

    หมวด 3 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนก๊าซปิโตรเลียมเหลว


ข้อ 4 หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือครบวาระ

    หมวด 4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุดของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ 5 ในหมวดนี้

ถังหมดวาระ หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ผ่านการทดสอบตรวจสอบครบทุกๆ 5 ปี หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุกๆ 6 ปี นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด


ข้อ 6 วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าระยะเวลาเกิน 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ทดสอบจริงเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด
      (1) กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าระยะเวลาเกิน 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ทดสอบจริงเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด
      (2) กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ทำล่วงหน้าภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ระบุในหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด
      (3) กรณีการทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระ ล่าช้าหลังวันที่ต้องทดสอบและตรวจสอบครบวาระครั้งต่อไปที่ระบุในหนังสือรับรอง ให้ใช้วันที่ระบุในหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นวันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด


ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ (อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์