ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG มีอะไรบ้าง ?
ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG มีอะไรบ้าง ?

1.ลูกค้าเตรียมเอกสารตามรายการ

1.1 หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6เดือน), บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม

1.2 สำเนาใบอนุญาต ธพ.ก.2 ( หน้า – หลัง )

1.3 กรมธรรม์ประกันภัย ประเภทที่ 3

1.4 บัตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซ

2. ให้กรรมการบริษัทเซ็นเอกสารทุกแผ่น

3.นำเอกสารไปยื่นเพื่อลงเลขรับ

>> กรมธุรกิจพลังงาน ( กรุงเทพฯ )
>> พลังงานจังหวัด ( กรณีต่างจังหวัด )

เริ่มยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2564 – 25 ธ.ค. 2564

*กรณีมีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 30บาท*

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์