การตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือฝังดิน (หลักเกณฑ์ที่ 3)

การตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือฝังดิน (หลักเกณฑ์ที่ 3)
การตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือฝังดิน (หลักเกณฑ์ที่ 3)

หลักเกณฑ์ที่ 3 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือฝังไว้ในดินครบวาระ

1. ตรวจสอบขนาดของถัง

2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

3. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

4. ตรวจสอบความหนาของถัง

5. ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid dye penetrant examination)

6. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ทำการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ครบวาระครั้งแรก
หากในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถทำการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได้ ให้ทำการทดสอบด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data acquisition and data analysis ability)

แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME กำหนดให้ใช้ทดแทนได้หากจะนำมาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนดำเนินการ

7. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ

8. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์